top of page
state-seal-of-illinois

ILLINOIS

state-seal-of-illinois
Delta Beta Beta  Moline, IL
Epsilon Beta  Western Illinois Univ.
Epsilon Eta
Chicago State Univ.
Iota Delta
Northern Illinois Univ. 
Omicron Theta  Southern IL Univ. – Carbondale
Pi Beta
Illinois State Univ. 
Pi Eta
Lewis Univ.
Psi Sigma  Northwestern Univ.
Rho Tau
Gurnee, IL
Tau Gamma  Southern IL Univ. – Edwardsville
Tau Theta
Eastern Illinois Univ. 
Tau Upsilon  Edwardsville, IL
Theta Kappa Kappa  Evanston, IL 
Theta Xi
Peoria, IL
bottom of page